Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

Foto: Karolinska Institutet


SFT Travel Award to Young Toxicologists attending 2nd Annual SWACCS Junior Academy Workshop (JAWS)


SFT is happy to announce that a number of travel awards, each amounting to up to 500 kronor per applicant, are offered to young toxicologists in Sweden who would like to attend the JAWS event.  For more information please see here


Sten Orrenius 1937-2020


Vi är ledsna att behöva meddela att SFTs hedersmedlem professor emeritus Sten Orrenius tyvärr avled den 27:e april.


Sten Orrenius betydelse för svensk toxikologi är mycket stor. Sten var en av grundarna av Svensk Förening för Toxikologi 1969 och var aktiv i SFT på olika poster i 12 år.


Sten Orrenius var en världsberömd toxikolog som var en viktig ambassadör för svensk toxikologi. Sten har uppmärksammats för sin banbrytande forskning om cytokrom P450 och dess metabolism av bland annat läkemedel i levern. Sten var mestadels verksam på Karolinska Institutet. Sten var också en pionjär inom forskningen av apoptos och mitokondriernas roll vid celldöd, en viktig mekanism i modern toxikologi.

Sten blev också erkänd det Svenska vetenskapssamhället med platser i såväl Nobelförsamlingen, Nobelkommittén och Kungliga Vetenskapsakademin.


Sten Orrenius erhöll också flera internationella priser och utmärkelser, den första ECDO Career Award for Excellence in Cell Death Research av European Cell Death Organization och han har dessutom som förste icke-amerikan tilldelats Society of Toxicology's Distinguished Lifetime Toxicology Scholar Award.


Mer om Stens livsgärning kan läsas på texten som professor Boris Zhivotovsky har skrivit på KI´s hemsida och SFT styrelsens motivering till hedersutnämningen 2006.


SFTs kondoleanser går till närmaste familjen men också till Stens alla vänner och kolleger.


Jan Olsson, ordförande i Svensk Förening för Toxikologi

Anders Bergendorff 1938-2020


Förre studierektorn för toxikologutbildningen vid Karolinska Institutet, Anders Bergendorff, Stockholm, har avlidit i en ålder av 81 år. Han efterlämnar hustru och två barn.


Vid den farmakologiska institutionen resulterade hans forskarutbildning i en doktorsavhandling om histaminfrisättningen från mastceller. Det är emellertid inte i första hand som forskare, utan som pionjär inom institutets andra uppgift, undervisning, som Anders Bergendorff kommer att minnas.


Under 1960-talet fick toxikologin en förnyad betydelse i vårt samhälle, och därigenom uppstod ett behov av en högklassig, akademisk utbildning inom disciplinen. På Karolinska Institutet fick Anders Bergendorff i början av 1970-talet ansvaret, att tillsammans med en ledningsgrupp av erfarna vetenskapsmän, planera och leda den verksamheten.


För att få den breda och avancerade utbildning, som skulle krävas, anlitades experter inom olika discipliner. Anders engagerade och instruerade dem att samverka på ett målinriktat sätt. 1973 kunde en 1-årig pilotundervisning i toxikologi påbörjas och 1976 utvidgades undervisningen till 2 år. Som studierektor ledde han toxikologutbildningen på ett enastående och medryckande sätt. Han genomförde ett betydande pedagogiskt förnyelse- och utvecklingsarbete (problembaserat lärande), som uppmärksammades med 2001 års pedagogiska pris vid Karolinska institutet. Det var således Anders Bergendorffs förtjänst att Karolinska Institutet fick, och fortfarande har, en undervisning i toxikologi av mycket hög klass. Hans arbete under större delen av hans yrkesverksamma liv har således inneburit att svenska universitet, myndigheter och företag har haft tillgång till flera generationer av toxikologer som borgat för högklassig toxikologisk forskning, säkra produkter, läkemedel och livsmedel och en giftfri miljö.


Anders involverades också i andra toxikologiverksamheter t ex var han sekreterare i Svensk Förening för Toxikologi, 1983-1988 och huvudsekreterare i den statliga utredningen, Toxikologi, uppgifter han genomförde på ett mycket förtjänstfullt sätt. Som ett ytterligare bevis för sina insatser utsågs han 2004 till hedersmedlem i Svensk Förening för Toxikologi.


Med tacksamhet och respekt kommer vi att minnas Anders för att han med sitt intresse, engagemang och erfarenhet bidrog till toxikologins utveckling i vårt land.

 

Jan Olsson, ordförande i Svensk Förening för Toxikologi

Torbjörn Malmfors, toxikolog, kollega och vän

Foto: Karolinska Institutet

© Copyright. All Rights Reserved.