Styrelsen

SFTs styrelse


SFTs styrelse arbetar ideelt och väljs varje år vid årsmötet. Valberedningen har till uppgift att nominera kandidater till styrelseposterna. Den nuvarande styrelsen valdes på årsmötet som hölls den 9 april 2021.


Oskar Karlsson

Ordförande

Oskar Karlsson är styrelsemedlem i SFT sedan 2019


Oskar Karlsson är apotekare och docent i toxikologi vid SciLifeLab, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Han har en doktorsexamen i toxikologi från Uppsala universitet och har tidigare arbetat vid Karolinska institutet och Harvard universitet. Hans forskningsgrupp kombinerar experimentella modellsystem och molekylär epidemiologi för att studera effekter av miljöföroreningar.

Klara Midander

Vice ordförande

Klara Midander är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Klara är verksam vid IVL Svenska miljöinstitutet som projektledare och bedriver forskning inom arbetsmiljöområdet med särskilt fokus på exponering och effekter av kemiska hälsorisker (allergiframkallande och toxiska metaller, partiklar, kvarts). "Min ingenjörsbakgrund i kemi och fysik (MSc, Chalmers) samt yt-kemi och materialvetenskap (PhD, KTH) kommer väl till pass i den tvärvetenskapliga vardagen på IVL och jag hoppas även kunna bidra med detta i styrelsearbetet inom STF.


Lizette Granberg

Sekreterare

           Lizette Granberg är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Lizette arbetar som konsult hos TKT sedan 2018. Arbetet består av preklinisk säkerhetsbedömning och miljöriskbedömning av läkemedel, klassificering av kemikalier och riskbedömning för yrkesmässig exponering. Lizette disputerade 2001 i miljötoxikologi vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat på AstraZeneca i Södertälje.

Susann Busch

Kassör

Susann Busch har adjungerat deltagit i styrelsens arbete sedan November 2019 och sedan 2020 är hon kassör.

 

Susann Busch disputerade på Friedrich-Schiller-Universitet Jena, Tyskland år 2008, och jobbade därefter som post-doc på Manchester Universitet, UK och sen på Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Sedan 2017 har hon jobbat som Senior Scientist inom Clinical Pharmacology and Safety Sciences (CPSS) på AstraZeneca i Göteborg.

Jenny Aasa

Styrelsemedlem

Jenny Aasa är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Jenny Aasa är farmaceut och analytisk kemist i botten och jobbade mellan 2002-2012 på AstraZeneca i Södertälje med forskning kring metabolism och enzymologi. Hon disputerade 2018 i miljökemi vid Stockholms universitet med en avhandling om cancerriskbedömning av glycidol, som är en genotoxisk förorening i matoljor. Sedan 2019 jobbar hon som toxikolog på Livsmedelsverket.

Linnea Nilsson

Styrelsemedlem

Linnea Nilsson är styrelsemedlem sedan 2022


Linnea Nilsson arbetar på AstraZeneca som arbetsmiljötoxikolog sedan 2016, främst med riskbedömningar av företagets egna substanser ur ett arbetsmiljöperspektiv, men även med korskontamination och andra kvalitetsfrågor inom toxikologi samt med utbildning och vissa regulatoriska frågor. Linnea har tidigare arbetat på IKEM med opinionsbildning och som toxikolog på ett mindre läkemedelsföretag med arbetsmiljöfrågor, riskbedömning och regulatoriska frågor. Linnea läste toxikologiprogrammet på Karolinska Institutet.

Joachim Sturve

Styrelsemedlem

Joachim Sturve är styrelsemedlem i SFT sedan 2022


Joachim Sturve är professor i ekotoxikologi och verksam vid institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet.  Hans forskning rör effekter av antropogena kemikalier och partiklar i akvatiska system, med fokus på fisk och fiskhälsa. Nuvarande projekt handlar om effekter av metallnanopartiklar och hormonstörande ännen. Joachim Sturve är också involverad i miljöövervakningsprogram, både nationellt och internationellt.

Sara Moses

Styrelsemedlem

Sara Moses är styrelsemedlem i SFT sedan 2021


Sara har en bakgrund som projekttoxikolog i läkemedelsindustrin och är idag gruppchef för två team på Swedish Match: Nonclinical Science och Regulatory and Product Safety. Hennes toxikologiska fokus är produktsäkerhet, allt från design och genomförande av olika in vitro-studier, acceptabla gränsvärden av produktingredienser till regulatoriska frågeställningar och ansökningar till myndigheter.