Styrelsen

SFTs styrelse


SFTs styrelse arbetar ideelt och väljs varje år vid årsmötet. Valberedningen har till uppgift att nominera kandidater till styrelseposterna. Den nuvarande styrelsen valdes på årsmötet som hölls den 17 april 2020.


Ordförande - Jan Olsson

 

Jan Olsson har varit delaktig i SFTs styrelse sedan 2013 ooch fram till 2018 har innehavt posten som kassör. Sedan 2018 är Jan viceordförande och därefter ordförande sedan 2019. 

 

Jan Olsson har forskat med ekotoxikologi på Uppsala Universitet 2003-2011, arbetat med produktsäkerhet på Essity i Mölndal 2012 - 2015 och arbetar sedan 2015 som projekt-toxikolog på AstraZeneca i Göteborg. Jan arbetar i SFT för toxikologin i hela Sverige, och har för aktuellt mål är att få EUROTOX-kongressen till Göteborg.


Vice ordförande - Oskar Karlsson

 

Oskar Karlsson är styrelsemedlem i SFT sedan 2019


Oskar Karlsson är apotekare och docent i toxikologi vid SciLifeLab, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Han har en doktorsexamen i toxikologi från Uppsala universitet och har tidigare arbetat vid Karolinska institutet och Harvard universitet. Hans forskningsgrupp kombinerar experimentella modellsystem och molekylär epidemiologi för att studera effekter av miljöföroreningar.

 

Sekreterare - Lizette Granberg

 

          Lizette Granberg är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Lizette arbetar som konsult hos TKT sedan 2018. Arbetet består av preklinisk säkerhetsbedömning och miljöriskbedömning av läkemedel, klassificering av kemikalier och riskbedömning för yrkesmässig exponering. Lizette disputerade 2001 i miljötoxikologi vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat på AstraZeneca i Södertälje.

 

Kassör - Susann Busch

 

Susann Busch har adjungerat deltagit i styrelsens arbete sedan November 2019 och sedan 2020 är hon kassör.

 

Susann Busch disputerade på Friedrich-Schiller-Universitet Jena, Tyskland år 2008, och jobbade därefter som post-doc på Manchester Universitet, UK och sen på Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Sedan 2017 har hon jobbat som Senior Scientist inom Clinical Pharmacology and Safety Sciences (CPSS) på AstraZeneca i Göteborg.


Styrelsemedlem - Jenny Aasa

 

Jenny Aasa är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Jenny Aasa är farmaceut och analytisk kemist i botten och jobbade mellan 2002-2012 på AstraZeneca i Södertälje med forskning kring metabolism och enzymologi. Hon disputerade 2018 i miljökemi vid Stockholms universitet med en avhandling om cancerriskbedömning av glycidol, som är en genotoxisk förorening i matoljor. Sedan 2019 jobbar hon som toxikolog på Livsmedelsverket.


Styrelsemedlem - Klara Midander

 

Klara Midander är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Klara är verksam vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och delar tiden som forskare inom områden som rör exponering och effekter av toxiska och allergiframkallande metaller, med tillämpat arbete som samordnare vid den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe. "Min ingenjörsbakgrund i kemi och fysik (MSc, Chalmers) samt yt-kemi och materialvetenskap (PhD, KTH) kommer väl till pass i den tvärvetenskapliga vardagen på IMM och jag hoppas även kunna bidra med detta i styrelsearbetet inom STF.


Styrelsemedlem - Margareta Törnqvist

 

Margareta Törnqvist är styrelsemedlem sedan 2020


Margareta Törnqvist är professor i miljökemi vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, och har disputerat i fysikalisk biologi. Hennes forskningsområde rör främst genotoxiska ämnen och utveckling av metodologi för mätning av sådana ämnen in vivo för att uppskatta exponering, intern dos och cancerrisk, med tillämpningar i studier av exponering i människa.


Styrelsemedlem - Polina Lizunkova

 

Polina Lizunkova är styrelsemedlem i SFT sedan 2020


Polina Lizunkova är doktorand i miljötoxikologi vid EBC på Uppsala universitet. Det primära fokuset för RACH-Mix-projektet som hon arbetar med är att få en djupare förståelse för de endokrina störande kemikaliernas (EDC) blandningseffekter på barns metabolism och tillväxt. Polina har en magisterexamen (MRes) i Biomedicinsk teknik vid Imperial College London, där hon arbetade med att utveckla en diagnostisk enhet för äggstockscancerdiagnostik.