Styrelsen

SFTs styrelse


SFTs styrelse arbetar ideelt och väljs varje år vid årsmötet. Valberedningen har till uppgift att nominera kandidater till styrelseposterna.


Klara Midander

Ordförande

Klara Midander är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Klara är verksam vid IVL Svenska miljöinstitutet som projektledare och bedriver forskning inom arbetsmiljöområdet med särskilt fokus på exponering och effekter av kemiska hälsorisker (allergiframkallande och toxiska metaller, partiklar, kvarts). "Min ingenjörsbakgrund i kemi och fysik (MSc, Chalmers) samt yt-kemi och materialvetenskap (PhD, KTH) kommer väl till pass i den tvärvetenskapliga vardagen på IVL och jag hoppas även kunna bidra med detta i styrelsearbetet inom STF.


Anna Beronius

Vice ordförande

Anna Beronius är styrelsemedlem sedan 2023


Anna Beronius är docent i toxikologi och forskare vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet (KI). Hennes forskning syftar till att utveckla och förbättra metoder för faro- och riskbedömning av kemikalier, med fokus på hälsoeffekter från hormonstörande ämnen och kemiska blandningar, till exempel med hjälp av Adverse Outcome Pathway (AOP)-metodik, och att gynna användningen av akademiska forskningsdata i regulatorisk riskbedömning. Anna Beronius är också biträdande programdirektor för KIs internationella mastersprogram i toxikologi.

Jenny Aasa

Sekreterare

Jenny Aasa är styrelsemedlem i SFT sedan 2020


Jenny Aasa är farmaceut och analytisk kemist i botten och jobbade mellan 2002-2012 på AstraZeneca i Södertälje med forskning kring metabolism och enzymologi. Hon disputerade 2018 i miljökemi vid Stockholms universitet med en avhandling om cancerriskbedömning av glycidol, som är en genotoxisk förorening i matoljor. Sedan 2019 jobbar hon som toxikolog på Livsmedelsverket.

Isabelle Matthiesen

Kassör

Isabelle Matthiesen är styrelsemedlem sedan 2024


Isabelle arbetar sedan 2022 på AstraZeneca med cellterapisäkerhet där hon genomför och utvecklar in vitro metoder för preklinisk riskbedömning. “Fokuset för mitt arbete idag krestar främst kring den toxikologiska utvärderingen av T-cell baserade cell terapier i kontexten av autoimmuna sjukdomar”. Isabelle är utbildad till medicinteknisk civilingenjör vid Linköpings Universitet och disputerad från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där hon arbetade med utvecklingen av avancerade stamcellsbaserade in vitro modeller av den neurovaskulära enheten.  

Sara Moses

Styrelsemedlem

Sara Moses är styrelsemedlem i SFT sedan 2021


Sara har en bakgrund som projekttoxikolog i läkemedelsindustrin och är idag gruppchef för två team på Swedish Match: Nonclinical Science och Regulatory and Product Safety. Hennes toxikologiska fokus är produktsäkerhet, allt från design och genomförande av olika in vitro-studier, acceptabla gränsvärden av produktingredienser till regulatoriska frågeställningar och ansökningar till myndigheter.

Joachim Sturve

Styrelsemedlem

Joachim Sturve är styrelsemedlem i SFT sedan 2022


Joachim Sturve är professor i ekotoxikologi och verksam vid institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet.  Hans forskning rör effekter av antropogena kemikalier och partiklar i akvatiska system, med fokus på fisk och fiskhälsa. Nuvarande projekt handlar om effekter av metallnanopartiklar och hormonstörande ännen. Joachim Sturve är också involverad i miljöövervakningsprogram, både nationellt och internationellt.

Ulrika Carlander

Styrelsemedlem

Ulrika Carlander är styrelsemedlem i SFT sedan 2023

 

Ulrika Carlander arbetar på Läkemedelsverket som utredare av medicintekniska produkter och är anknuten forskare till IMM, Karolinska Instututet med fokus på partiklars toxicitet, kinetik och upplösning. Hon är civilingejör inom kemi, toxikolog och disputerad inom nanotoxikologi och har mångårig arbetslivserfarenhet från olika branscher där toxikologi tillämpats i olika former som produkt och metodutveckling, toxicitetstestning, riskbedömning, utbildning och regulatorisk rådgivning.


Johan Lundqviast

Styrelsemedlem

Johan Lundqvist är styrelsemedlem i SFT sedan 2024


Johan Lundqvist är apotekare och docent i molekylär toxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han har doktorsexamen i farmaceutisk biokemi från Uppsala universitet och leder nu en forskargrupp vid SLU som arbetar med att utveckla och använda cellbaserade in vitro-metoder för att upptäcka hälso- och miljöfarliga ämnen i vattenprover. Han är också en av grundarna till företaget BioCell Analytica.