Styrelsen

SFTs styrelse


SFTs styrelse arbetar ideelt och väljs varje år vid årsmötet. Valberedningen har till uppgift att nominera kandidater till styrelseposterna.


Oskar Karlsson

Ordförande

Oskar Karlsson är styrelsemedlem i SFT sedan 2019


Oskar Karlsson är apotekare och docent i toxikologi vid SciLifeLab, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Han har en doktorsexamen i toxikologi från Uppsala universitet och har tidigare arbetat vid Karolinska institutet och Harvard universitet. Hans forskningsgrupp kombinerar experimentella modellsystem och molekylär epidemiologi för att studera effekter av miljöföroreningar.

Klara Midander

Vice ordförande

Klara Midander är styrelsemedlem i SFT sedan 2020

 

Klara är verksam vid IVL Svenska miljöinstitutet som projektledare och bedriver forskning inom arbetsmiljöområdet med särskilt fokus på exponering och effekter av kemiska hälsorisker (allergiframkallande och toxiska metaller, partiklar, kvarts). "Min ingenjörsbakgrund i kemi och fysik (MSc, Chalmers) samt yt-kemi och materialvetenskap (PhD, KTH) kommer väl till pass i den tvärvetenskapliga vardagen på IVL och jag hoppas även kunna bidra med detta i styrelsearbetet inom STF.


Jenny Aasa

Sekreterare

Jenny Aasa är styrelsemedlem i SFT sedan 2020


Jenny Aasa är farmaceut och analytisk kemist i botten och jobbade mellan 2002-2012 på AstraZeneca i Södertälje med forskning kring metabolism och enzymologi. Hon disputerade 2018 i miljökemi vid Stockholms universitet med en avhandling om cancerriskbedömning av glycidol, som är en genotoxisk förorening i matoljor. Sedan 2019 jobbar hon som toxikolog på Livsmedelsverket.

Linnea Nilsson

Kassör

Linnea Nilsson är styrelsemedlem sedan 2022


Linnea Nilsson arbetar på AstraZeneca som arbetsmiljötoxikolog sedan 2016, främst med riskbedömningar av företagets egna substanser ur ett arbetsmiljöperspektiv, men även med korskontamination och andra kvalitetsfrågor inom toxikologi samt med utbildning och vissa regulatoriska frågor. Linnea har tidigare arbetat på IKEM med opinionsbildning och som toxikolog på ett mindre läkemedelsföretag med arbetsmiljöfrågor, riskbedömning och regulatoriska frågor. Linnea läste toxikologiprogrammet på Karolinska Institutet.

Ulrika Carlander

Styrelsemedlem

Ulrika Carlander är styrelsemedlem i SFT sedan 2023

 

Ulrika Carlander arbetar på Läkemedelsverket som utredare av medicintekniska produkter och är anknuten forskare till IMM, Karolinska Instututet med fokus på partiklars toxicitet, kinetik och upplösning. Hon är civilingejör inom kemi, toxikolog och disputerad inom nanotoxikologi och har mångårig arbetslivserfarenhet från olika branscher där toxikologi tillämpats i olika former som produkt och metodutveckling, toxicitetstestning, riskbedömning, utbildning och regulatorisk rådgivning.


Anna Beronius

Styrelsemedlem

Anna Beronius är styrelsemedlem sedan 2023


Anna Beronius är docent i toxikologi och forskare vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet (KI). Hennes forskning syftar till att utveckla och förbättra metoder för faro- och riskbedömning av kemikalier, med fokus på hälsoeffekter från hormonstörande ämnen och kemiska blandningar, till exempel med hjälp av Adverse Outcome Pathway (AOP)-metodik, och att gynna användningen av akademiska forskningsdata i regulatorisk riskbedömning. Anna Beronius är också biträdande programdirektor för KIs internationella mastersprogram i toxikologi.

Joachim Sturve

Styrelsemedlem

Joachim Sturve är styrelsemedlem i SFT sedan 2022


Joachim Sturve är professor i ekotoxikologi och verksam vid institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet.  Hans forskning rör effekter av antropogena kemikalier och partiklar i akvatiska system, med fokus på fisk och fiskhälsa. Nuvarande projekt handlar om effekter av metallnanopartiklar och hormonstörande ännen. Joachim Sturve är också involverad i miljöövervakningsprogram, både nationellt och internationellt.

Sara Moses

Styrelsemedlem

Sara Moses är styrelsemedlem i SFT sedan 2021


Sara har en bakgrund som projekttoxikolog i läkemedelsindustrin och är idag gruppchef för två team på Swedish Match: Nonclinical Science och Regulatory and Product Safety. Hennes toxikologiska fokus är produktsäkerhet, allt från design och genomförande av olika in vitro-studier, acceptabla gränsvärden av produktingredienser till regulatoriska frågeställningar och ansökningar till myndigheter.