Sven Ullberg

Sven Ullberg (1920-1990). Invald 1986


Sven Ullberg var veterinär och laborator i farmakologi vid Kungliga Veterinärhögskolan i Stockholm när han 1968 utnämndes till Sveriges fösta professor i toxikologi, vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. Han blev tidigt engagerad i samhällsfunktioner som Giftnämndens expertgrupp och i bedömningskommittéer för forskningsansökningar vid Naturvårdsverket. Sven Ullberg publicerade ett stort antal vetenskapliga artiklar och ihågkommes framför allt för utvecklingen av helkroppsautoradiografin som han presenterade i sin avhandling 1954. Många forskare från olika universitet sökte sig till hans forskargrupp vid Veterinärhögskolan för att fördjupa förståelsen av läkemedelsdistribution i kroppen. Samtidigt handledde han ett stort antal doktorander bl.a. i tungmetalltoxikologi, aktuellt under den då hotande kvicksilverkatastrofen.


Helkroppsautoradiografi blev internationellt spridd som få andra svenska tekniker inom medicin och biologi. Otaliga forskningslaboratorier och läkemedelsföretag använde den i sin grundläggande forskning samt sin dokumentation inför registrering hos läkemedelsmyndigheterna.

 Sven Ullberg (1920-1990). Elected 1986


Sven Ullberg was a veterinarian and Associate Professor in pharmacology at the Royal Veterinary College in Stockholm when he was appointed Sweden's first professor of toxicology in 1968, at the Faculty of Pharmacy, Uppsala University. He became involved early in social functions as the Poison Committee's expert group and in priority groups regarding research applications at the Swedish Environmental Protection Agency. Sven Ullberg has published a large number of scientific articles and is particularly remembered for the development of the whole-body autoradiography, which he presented in his dissertation 1954. Researchers from many Universities came to his research group at the University of Veterinary Science to deepen the understanding of drug distribution. At the same time, he supervised a large number of doctoral students mainly in heavy metal toxicology, which was topical due to the threatening mercury disaster.


Whole-body autoradiography has been internationally spread as few other Swedish techniques in medicine and biology. Countless research laboratories, and pharmaceutical companies started to use it in their basic research as well as their documentation prior to registration with the pharmaceutical regulatory authorities.

Sven Ullberg


1920-1990


Invald/Elected 1986