Sten Orrenius

Sten Orrenius (1937-2020). Invald 2006.


Professor Sten Orrenius var med och grundade SFT:s föregångare, den toxikologiska diskussionsklubben, på Rättsmedicinska institutionen vid Karolinska institutet 1969 som övergick i Svensk Förening för Toxikologi vid årsskiftet 1978.


Sten Orrenius arbetade hela sitt professionella liv vid Karolinska Institutet och var dekanus vid den medicinska fakulteten 1980-87. Han var bland annat medlem av Nobelförsamlingen 1971-2002, Kungliga vetenskapsakademin och Institute of Medicine, National Academy of Sciences, USA.


Sten Orrenius insatser för den toxikologiska forskningen och utbildningen i Sverige och internationellt är enastående. Han publicerade omkring 300 vetenskapliga arbeten som främst rör cytokrom P-450-katalyserad metabolism, oxidativ stress och mekanismer för apoptotisk celldöd, och handledde ett stort antal doktorander. Sten Orrenius har som förste icke-amerikan tilldelats Society of Toxicology's Distinguished Lifetime Toxicology Scholar Award och vidare har han belönats med hedersdoktorat vid universiteten i Stockholm, Turin, Konstanz, Buenos Aires och Paris.


Sten Orrenius var SFT:s vice ordförande 1978 och ordförande 1979-1981.


Sten Orrenius (1937-2020). Elected 2006


Professor Sten Orrenius co-founded the Toxicological Discussion Club, at the Department of Forensic Medicine at the Karolinska Institute 1969, which became the Swedish Society of Toxicology 1978.


Sten Orrenius worked at Karolinska Institutet throughout his professional life and was Dean of the Faculty of Medicine 1980-87. He was a member of the Nobel Assembly 1971-2002, Royal Academy of Sciences and Institute of Medicine, National Academy of Sciences, USA.


Sten Orrenius's achievements in toxicological research and education in Sweden and internationally are outstanding. He published about 300 scientific papers covering mainly cytochrome P-450-catalyzed metabolism, oxidative stress and mechanisms of apoptotic cell death, and supervised a large number of PhD students. Sten Orrenius was the first non-American to be awarded the Society of Toxicology's Distinguished Lifetime Toxicology Scholar Award, and further he was rewarded with honorary doctorate at the universities of Stockholm, Turin, Konstanz, Buenos Aires and Paris.


Sten Orrenius was SFT's Deputy Chairman in 1978 and Chairman in 1979-1981.

Sten Orrenius 


1937-2020


Invald/Elected 2006