Eva Brittebo

Eva Brittebo. Invald 2021


Professor Eva Brittebo var engagerad i SFT:s styrelse 1992-1994 och har under sin professionella karriär arbetat vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, och Lunds universitet. Eva har haft en ledande roll i utbildning inom området läkemedelstoxicitet vid Uppsala universitet. Hon har bland annat startat två internationella onlinekurser i preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans som attraherat stort antal, både nationella och internationella, studenter. Eva har också medverkat i EU projektet SafeSciMet inom Innovative Medicines Initiative. Detta samarbete har lett till en rad kurser inom läkemedeltoxikologi och läkemedelssäkerhet.


Eva Brittebo har varit prefekt för Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och rektorsråd för forskarutbildningen vid Uppsala universitet. Eva har handlett över 15 doktorander och post-docs, publicerat mer än 120 vetenskapliga artiklar, och medverkat i beredningsgrupper inom nationella och internationella forskningsråd. Hennes forskning har inriktats på att identifiera nya vävnader som kan bioaktivera carcinogener, miljöföroreningar och läkemedel och ge upphov till vävnadsselektiv toxicitet - till exempel i luktslemhinnan. Under senare år har Evas forskning främst berört långvariga förändringar i hjärnan efter perinatal exponering för miljöföroreningar och växtskyddsmedel.

Eva Brittebo. Elected 2021


Professor Eva Brittebo was a member of the board of SFT 1992-1994 and has during her professional career worked at Uppsala University, Swedish University of Agricultural Sciences, and Lund University. Eva has played a leading role in the drug safety teaching at Uppsala University. She has for example started two international online courses in preclinical safety assessment and pharmacovigilance, which have attracted a large number of national and international students. Eva has also been involved in the management of the EU project SafeSciMet within the Innovative Medicines Initiative. This collaboration has led to a number of courses in toxicology and drug safety.


Eva Brittebo has also been the Head of the Department of Pharmaceutical Biosciences and an Adviser to the Vice-Chancellor on the PhD education at Uppsala University. Eva has supervised over 15 PhD students and post-docs, published more than 120 scientific articles, and participated in scientific review panels within national and international research councils. Her research has been focused on the identification of novel sites of bioactivation and toxicity of carcinogens, environmental pollutants and pharmaceuticals – for example in the nasal olfactory mucosa. In recent years the research has involved studies on long-term changes in the brain following perinatal exposure to environmental pollutants and herbicides.

Eva Brittebo


Invald/Elected 2021