Erik Dybing

Erik Dybing. Invald 2000


Erik Dybing var chef för avdelningen för toxikologi vid Folkhälsomyndigheten i Oslo 1981-89 och chef för avdelningen för miljömedicin, 1990-2000. Han var under en kort period (1987) professor i miljömedicin vid Karolinska institutet. Erik Dybing har undervisat i farmakologi, toxikologi och miljömedicin för medicinstuderande sedan 1971. Erik Dybing har  över 100 vetenskapliga publikationer och hans forskning omfattar cellulär toxikokinetik, bioaktivering och organskada, genotoxicitetstest, hälsoeffekter av partiklar, såväl som riskbedömning.


Erik Dybing har en bred erfarenhet från deltagande i nationella och internationella toxikologiska organisationer. Han var till exempel ordförande i norska föreningen för farmakologi och toxikologi 1983-85 och EUROTOX president 1993-96.


 Erik Dybing. Elected 2000


Erik Dybing was Director of the Department of Toxicology, National Institute of Public Health in Oslo, 1981-89 and the Director of the Department of Environmental Medicine, 1990-2000. He was for a short period in 1987 appointed as Professor of Environmental Medicine at Karolinska Institutet. Erik Dybing has taught pharmacology, toxicology and environmental medicine for medical students since 1971. He has over 100 scientific publications and his research covers cellular toxicokinetics,  metabolic activation and organ damage,  genotoxicity tests, health effects of particles, as well as risk assessment.


Erik Dybing has a broad experience from participating in national and international toxicological societies. He was for example President of the Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology 1983-85 and EUROTOX President 1993-96.

Erik DybingInvald/Elected 2000