Lennart Dencker

Lennart Dencker. Invald 2015


Professor Lennart Dencker har haft en framgångsrik karriär inom toxikologi och ett långvarigt engagemang inom såväl utbildning, allmän toxikologi och läkemedelstoxikologi. Han var SFT:s ordförande då EUROTOX-mötet 1993 hölls i Uppsala, och deltog även i diskussioner och debatter i SFT:s föregångare Toxikologiska Diskussionsklubben.


Lennart Dencker har publicerat långt över 100 vetenskapliga artiklar, i huvudsak inom områden som autoradiografi, Ah-receptorn, teratogenicitet, hjärnans utveckling, och embryosystem in vitro. Ett tjugotal doktorander har handletts av Lennart Dencker, liksom ett antal post-docs. Lennart Dencker har suttit som expert i ett stort antal vetenskapliga kommittéer, både inom Sverige och internationellt. Han har haft en ledande roll i utbildning samt fortbildning i toxikologi inom läkemedelsutveckling i det IMI-finansierade programmet SafeSciMet. Lennart Dencker har även varit pådrivande vad gäller utbildning inom området läkemedelstoxicitet vid Uppsala universitet, och där varit dekanus vid den Farmaceutiska fakulteten.

Lennart Dencker. Elected 2015


Professor Lennart Dencker has had a successful career in toxicology and a long-standing commitment to education, general toxicology and drug safety. He was chairman of the SFT when the EUROTOX meeting was held in Uppsala in 1993, and participated in discussions and debates in the SFT's predecessor Toxicological Discussion Club.


Lennart Dencker has published well over 100 scientific articles, mainly in areas such as autoradiography, the Ah receptor, teratogenicity, brain development, and embryo systems in vitro. He has supervised about 20 doctoral students and a number of post-docs. Lennart Dencker has been an expert on a large number of scientific committees, both within Sweden and internationally. He has had a leading role in education and continuing education within toxicology in drug development in the IMI-funded SafeSciMet program. Lennart Dencker has also been a driving force for education in the field of drug toxicity at Uppsala University, and been dean of the Pharmaceutical faculty at this university.

Lennart Dencker


Invald /Elected 2015