Bo Holmstedt

Bo Holmstedt (1918-2002). Invald 1981


Professor Bo Holmstedt var SFT:s första ordförande och en förgrundsgestalt inom toxikologin i Sverige såväl som internationellt. Han var en pionjär under den moderna toxikologins utveckling genom sina insatser inom forskning, utbildning och riskbedömning.


Bo Holmstedt publicerade omkring 250 vetenskapliga arbeten. I början av sin vetenskapliga karriär, under slutet av 1940-talet, fokuserade han på högtoxiska organiska fosforföreningar med kolinesterashämmande verkan (nervgaser). Han började senare att arbeta med gaskromatografisk teknik i kombination med masspektrometri för separation och identifiering av neurotropa substanser och deras metaboliter. På detta vis kunde Bo Holmstedt och hans medarbetare påvisa acetylkolin i hjärnan och genomföra en lång rad studier över beroendeframkallande medel. Han avslutade sin karriär som chef för den toxikologiska enheten för miljömedin på Karolinska Institutet och bidrog även till att starta utbildningen av toxikologer vid samma universitet.


Bo Holmstedt var SFT:s ordförande: 1972 - 1974, 1978-1979.

Bo Holmstedt (1918-2002). Elected 1981


Professor Bo Holmstedt was SFT's first chairman and a central person for toxicology in Sweden as well as internationally. He was a pioneer in the development of modern toxicology through his research, education and risk assessment efforts.


Bo Holmstedt published about 250 scientific articles. The beginning of his scientific activity, in the late 1940s, had a focus on highly toxic organic phosphorus compounds with cholinesterase inhibiting action (nerve gases). Later he started to work with gas chromatography in combination with mass spectrometry to separate and identify neurotropic substances and their metabolites. In this way, Bo Holmstedt and his colleagues could detect acetylcholine in the brain and conduct a long series of studies on addictive agents. He also contributed to the start of the master program in toxicology at Karolinska Institutet.


Bo Holmstedt was SFT's chairman: 1972-1974, 1978-1979.

Bo Holmstedt


1918-2002


Invald/Elected 1981