Anders Bergendorff

Anders Bergendorff (1938-2020). Invald 2004


Anders Bergendorff var en av pionjärerna vid uppstarten av toxikologutbildningen vid Karolinska Institutet. Utbildningen, som var den första i sitt slag både i Sverige och internationellt, har tillfört Sverige hög kompetens inom såväl toxikologisk forskning, toxicitetstestning, som riskbedömning och har dessutom setts som en förebild för andra utbildningar i världen.


Alltsedan första kursstart 1976 till sin pensionering 2003 fungerade Anders Bergendorff som studierektor och var den självklara frontfiguren för denna unikt sammanhållna och breda utbildning inom toxikologi. Gemensamt med toxikologins företrädare fördes diskussioner så att denna magisterutbildning anpassades efter gällande behov och gav den kompetens som eftersträvas. Vidare verkade Anders Bergendorff för ett betydande pedagogiskt förnyelse- och utvecklingsarbete genom införande av problembaserat lärande (PBL) i kursplanen, vilket ledde till att han tilldelades 2001 års pedagogiska pris vid Karolinska Institutet.


Anders Bergendorff var SFT:s sekreterare 1983-1988.

Anders Bergendorff (1938-2020). Elected 2004


Anders Bergendorff was one of the pioneers that started the educational program in toxicology at Karolinska Institutet. The education, which was the first of its kind in Sweden as well as internationally, has helped Sweden to get high expertise in toxicological research, toxicity testing and risk assessment, and has been seen as a model for other toxicological educations in the world.


From the first course start in 1976 until his retirement in 2003, Anders Bergendorff served as study director and was the obvious front figure for this uniquely cohesive and broad education in toxicology. He had discussions with representatives of the toxicology field to keep this master's program updated to the current needs and to provide the competence needed. Through the introduction of problem-based learning (PBL) in the syllabus, Anders Bergendorff worked for a significant educational renewal, which gave him the pedagogical award at Karolinska Institutet 2001.


Anders Bergendorff was SFT's secretary 1983-1988.

Anders Bergendorff


1938 - 2020


Invald/Elected 2004