Styrelsen

SFTs styrelse


SFTs styrelse arbetar ideelt och väljs varje år vid årsmötet. Valberedningen har till uppgift att nominera kandidater till styrelseposterna. Den nuvarande styrelsen valdes på årsmötet som hölls den 26 april 2019.


Ordförande - Jan Olsson

 

Jan Olsson har varit delaktig i SFTs styrelse sedan 2013 ooch fram till 2018 har innehavt posten som kassör. Sedan 2018 är Jan viceordförande.

 

Jan Olsson har forskat med ekotoxikologi på Uppsala Universitet 2003-2011, arbetat med produktsäkerhet på Essity i Mölndal 2012 - 2015 och arbetar sedan 2015 som projekt-toxikolog på AstraZeneca i Göteborg. Jan arbetar i SFT för toxikologin i hela Sverige, och har för aktuellt mål är att få EUROTOX-kongressen till Göteborg.


Vice ordförande - Oskar Karlsson

 

Oskar Karlsson är styrelsemedlem i SFT sedan 2019


Oskar Karlsson är apotekare och docent i toxikologi vid SciLifeLab, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Han har en doktorsexamen i toxikologi från Uppsala universitet och har tidigare arbetat vid Karolinska institutet och Harvard universitet. Hans forskningsgrupp kombinerar experimentella modellsystem och molekylär epidemiologi för att studera effekter av miljöföroreningar.

 

Sekreterare - Antero Silva

 

Antero Silva anslöt till styrelsen 2016 och sedan 2018 är han SFTs sekreterare.

 

Efter masterprogrammet i toxikologi på Karolinska Institutet började Antero som doktorand på Institutet för Miljömedicin (IMM) under 2018, med fokus på riskbedömning. Anteros forskning handlar om bland annat benchmark dos-modellering och perfluorerade substanser (PFAS). Före forskarutbildningen jobbade Antero på Swetox (Svenska Centrum för Toxikologiska Vetenskaper) och 5 år på Farmakologisavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Kassör - Petra Thulin

 

Petra Thulin har deltagit i styrelsens arbete sedan 2015 och sedan 2018 är hon kassör.

 

Petra Thulin disputerade på Karolinska Institutet år 2011, och jobbade därefter som post-doc på AstraZeneca I Södertälje. Sedan 2014 har hon jobbat som Senior Scientist inom Drug Safety and Metabolism (DSM) på AstraZeneca i Göteborg.


Styrelsemedlem - Ulrika Bergström

 

Ulrika Bergström är styrelsemedlem i SFT sedan 2018

 

Ulrika disputerade år 2000 på en avhandling om kemikaliers effekter på luktslemhinnan och transport via luktslemhinnan till hjärnan. Sedan dess har hon främst forskat om miljögifters vävnadsdistribution och effekter och är nu involverad i forskning om förbättrade metoder för medicinsk behandling i händelse av exponering för retande gaser.


Styrelsemedlem - Steffen Keiter

 

Steffen Keiter är styrelsemedlem i SFT sedan 2017

 

Steffen Keiter är ekotoxikolog och arbetar som docent på Örebro universitet sedan 2014. Han arbetade tidigare som forskningsassistent och biträdande professor vid Heidelbergs respektive RWTH Aachen Universitet. Steffen har även erfarenhet av lagstiftningsfrågor efter att ha arbetat inom den kemiska industrin.


Styrelsemedlem - Diana Kättström

 

Diana Kättström är styrelsemedlem sedan 2019


Diana Kättström är toxikolog och doktorand på institutionen för miljövetenskap på Stockholms univesritet med fokus på reglering av ämnen med biocida egenskaper.


Styrelsemedlem - Anna Mattsson

 

Anna Mattsson är styrelsemedlem i SFT sedan 2019


Anna Mattsson disputerade 2008 inom ämnet miljötoxikologi och arbetar för närvarande som forskare på Uppsala Universitet vid avdelningen för Miljötoxikologi. Hon studerar hur exponering för kemikalier och kemikalieblandningar tidigt i livet kan störa olika utvecklingsprocesser och därmed påverka bl.a. könsutveckling, sköldkörtelns funktion, ämnesomsättningen och beteende.


© Copyright. All Rights Reserved.