SFT:s pris

SFT:s pris för årets bästa doktorsavhandling i toxikologi

2022

Sök SFTs pris 2022

Svensk Förening för Toxikologi (SFT) har som mål att främja framtagandet av ny kunskap inom toxikologin, verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för utökad och vetenskapligt baserad praktisk tillämpning av toxikologisk kunskap i samhället. I enlighet med detta delar SFT från och med 2021 att årligen dela ut ett pris till nydisputerade som genom sitt avhandlingsarbete bidragit till att öka kunskapen inom toxikologin och i sin forskning visat god initiativförmåga och vetenskaplig mognad.

 

Nu utlyses 2022 års pris, “The Swedish Society of Toxicology Annual Award for best PhD Thesis in Toxicology”. Detta gäller avhandlingar som har försvarats vid ett svenskt universitet under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022. Syftet med priset är att hedra de insatser som doktorander gör och lyfta fram de avhandlingar inom toxikologi som är särskilt förtjänstfulla. Priset är ett stipendium som detta år är 15 000 kr. Pristagaren offentliggörs under årsmötet våren 2023. Prisutdelningen sker vid ett senare tillfälle då pristagaren även presenterar sin forskning.


Vid bedömning av avhandlingarna beaktas speciellt följande kriterier:

  1. Vetenskaplig kvalitet och nytänkande
  2. Förmåga att förmedla forskning och självständighet
  3. Vetenskaplig betydelse och tillämpbarhet


Den sökande måste vara medlem i SFT och ska förutom den kompletta avhandlingen (kappa/sammanfattningen och samtliga delarbeten, i pdf-format) sända in en skriftlig motivering till varför avhandlingen ska tilldelas priset. Motiveringen ska skrivas av den sökande. Använd det avsedda ansökningsformuläret för att beskriva avhandlingen med avseende på nytänkande, forskningsresultatens betydelse och tillämpbarhet (maximalt 3 sidor). Doktorandens insatser och självständighet ska framgå (även om doktorandens bidrag till olika artiklar nämns i avhandlingen ska det beskrivas i motiveringen). Samarbete med andra forskargrupper, liksom huvud- och bihandledare skall anges. Den sökande ska även motivera hur relevant toxikologiämnet är i avhandlingen, då priset specifikt gäller bästa avhandling inom toxikologi och inte områden som miljökemi eller epidemiologi. Namnge filen som ”NamnSökande_Motivation” och maila din ansökan till sft@toxikolog.se senast den 31 januari 2023.

 

Om för få relevanta ansökningar inkommer bedöms de istället efterföljande år. Eventuella frågor om priset kan ställas till SFT:s ordförande Oskar Karlsson (oskar.karlsson@aces.su.se).