SFT Årsmöte 2007

Vetenskapligt Program: QSAR – (Quantitative Structure Activity Relationships)

Visa innehåll

Fredagen den 16 mars, 2007.

Kl 09.15 – ca 16.00

Nobel Forum,
Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Kallelse, program, årsmötesförhandlingar, valberedningens förslag mm
Verksamhetsberättelse 2006
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll

 

Vetenskapligt program: QSAR – (Quantitative Structure Activity Relationships)

Användandet av QSAR för miljö- och hälsoriskbedömning förutspås öka kraftigt i och med införandet av den nya kemikaielagstiftningen REACH.

Vilka styrkor respektive svagheter har QSAR i riskbedömning? Vilken roll kan/bör QSAR spela i testning av kemikalier? Kan QSAR prediktera toxiska effekter och andra egenskaper såsom persistens och bioackumulerbarhet, eller är metoden begränsad till att vara prioriteringsgrundande?

Dessa och andra frågor kommer att belysas på SFTs årsmöte 2007 under rubriken

QSAR för miljö och hälsoriskbedömning – Styrkor och svagheter

Det vetenskapliga programmet börjar kl 10.00.

Hur kan vi skapa effektivare teststrategier? Grundläggande principer för stegvis testning av industrikemikalier, Christina Rudén, KTH

Vad är QSAR? QSAR som metod för att prediktera persistens och bioackumulerbarhet,
Mats Tysklind, UmU

QSAR och toxicitet – Modeller och metoder för riskbedömning i läkemedelsindustrin,
Scott Boyer, Senior Principle Scientist, AstraZeneca R&D, Mölndal

QSAR för faro och riskbedömning – Myndighetens perspektiv?
Jörgen Henriksson, KemI

Prediktion av persistens och bioackumumulation: Ny metod för kemisk karaktärisering av ämnen på experimentell väg, Åke Bergman, SU

Användning av QSAR och andra non-test-data i ett beslutsteoretiskt perspektiv
Sven Ove Hansson, KTH

Diskussion

Årsmötesförhandlingar
kl 15.00 – ca 16.00

Stäng

 

Kommentarer inaktiverade.